Konkurs matematyczny dla gimnazjalistów
II edycja

Finał 16-17 maja 2015

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Zarejestruj się

Facebook

Do finału pozostało

Regulamin finału

Regulamin finału:

 1. Finał składa się z trzech części: zadań otwartych i zadań testowych, które odbędą się 16 maja oraz ścisłego finału, który odbędzie się 17 maja 2015 r.

 2. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają tytuł finalisty Trąbki Borsuka.

 3. Zadania otwarte należy rozwiązywać na oddzielnych kartkach; jeśli uczestnik odda kartkę z rozwiązaniem więcej niż jednego zadania, żadne z tych rozwiązań nie zostanie sprawdzone.

 4. Rozwiązania zadań testowych należy umieszczać na przygotowanych przez organizatorów kartach odpowiedzi.

 5. W części zadań otwartych do rozwiązania jest pięć zadań do wyboru z sześciu. Za każde zadanie można otrzymać co najwyżej 10 punktów – łącznie za tę część można otrzymać 50 punktów.

 6. W części zadań testowych do rozwiązania jest 15 zadań testowych jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma 3 punkty. Nie ma punktów ujemnych za niepoprawne odpowiedzi. Za zadania testowe można zdobyć 45 punktów.

 7. Do ścisłego finału zakwalifikują się uczestnicy, którzy otrzymają łącznie największą liczbę punktów za zadania otwarte i za zadania testowe – co najmniej 8 osób w każdej kategorii. Osoby te otrzymają tytuł laureata konkursu Trąbka Borsuka, pod warunkiem stawienia się na ścisłym finale. Niestawienie się na ścisłym finale oznacza utratę tytułu laureata Trąbki Borsuka i przesunięcie w klasyfikacji generalnej na miejsce dalsze, niż miejsce ostatniej osoby będącej laureatem.

 8. W przypadku wyników ex aequo o tym, kto dostanie się do ścisłego finału, zdecyduje wynik zadań otwartych, a w drugiej kolejności styl rozwiązań zadań otwartych. Przez styl rozumie się subiektywną ocenę Organizatora dotyczącą zapisu rozwiązań zadań otwartych; pod uwagę będzie brana nie tylko poprawność rozumowań, ale też jasność ich zapisu.

 9. W kategorii młodszej ścisły finał będzie miał formę gry terenowej na wydziale MIM UW. Można za niego otrzymać co najwyżej 10 punktów.

 10. W kategorii starszej ścisły finał będzie miał formę rozgrywki drużynowej:

  1. W pierwszej drużynie znajdą się osoby, które w klasyfikacji uwzględniającej łączny wynik zadań testowych i otwartych uplasowały się na miejscach 1, 4, 5, 8.

  2. W drugiej drużynie znajdą się osoby, które uplasowały się na miejscach 2, 3, 6, 7.

  3. W przypadku zakwalifikowania do ścisłego finału w kategorii starszej większej liczby uczestników niż 8, organizator podejmie decyzję dotyczącą przydziału uczestników do drużyn.

  4. Wszystkie osoby należące do tej samej drużyny otrzymają za ścisły finał identyczną liczbę punktów, nie większą niż 10.

 11. Klasyfikacja uczestników zostanie ustalona na podstawie sumy punktów za zadania otwarte, testowe i ścisły finał z zastrzeżeniem punktu 6.

 12. Wśród laureatów, w przypadku wyników ex aequo o miejscu będzie decydował wynik ścisłego finału, a w drugiej kolejności wynik za zadania otwarte.

 13. W przypadku nagrody specjalnej “Zadania geometryczne” o wyniku decyduje suma punktów za specjalnie oznaczone zadania geometryczne w części zadań otwartych i testowych.

 14. W przypadku nagrody specjalnej “Zadania z wyższej półki” o wyniku decyduje suma punktów za specjalnie oznaczone zadania w części zadań otwartych i testowych.

 15. W przypadku uzyskania wyniku ex aequo przez laureatów i nielaureatów jednocześnie w rankingu do nagrody specjalnej wymienionej w punkcie 13. lub 14., nagroda ta zostanie przyznana nielaureatowi. W przypadku dalszego remisu o przyznaniu nagrody zadecyduje styl odpowiednio zadań geometrycznych lub „zadań z wyższej półki”.

 16. Nagrody specjalne są przyznawane oddzielnie w każdej kategorii wiekowej.

 17. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane laureatom i wyróżnionym finalistom.

 18. W przypadkach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji.

 

Partner

Projekt dofinansowała fundacja mBanku.